Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Zmeny pri zamestnávaní slovenských zamestnancov v Rakúsku

12 March 2020

V januári tohto roku vstúpila do účinnosti rozsiahla novela rakúskeho zákona o dani z príjmov (AITA), ktorá bude mať dosah aj na tisíce slovenských zamestnancov a zamestnávateľov.

Vo svetle novely budú musieť zamestnávatelia, zamestnávajúci osoby podliehajúce neobmedzenej daňovej povinnosti na území Rakúska, zrážať týmto osobám preddavky na daň zo závislej činnosti (mzdy). Osobami s neobmedzenou daňovou povinnosťou sa pritom rozumejú zamestnanci, ktorí majú v Rakúsku trvalý pobyt alebo sa tam obvykle zdržiavajú. Nie je pritom podstatné, či zamestnanci sú alebo nie sú rakúskymi daňovými rezidentmi, prípadne, či vykonávajú prácu aj v iných štátoch okrem Rakúska.

Uvedená legislatívna zmena sa dotkne predovšetkým týchto prípadov:

  • zamestnávanie zamestnancov s trvalým bydliskom v Rakúsku, ktorí pravidelne dochádzajú za prácou mimo Rakúska;
  • vysielanie (slovenských) zamestnancov do Rakúska na obdobie dlhšie ako pol roka; a
  • zamestnávanie (rakúskych) zamestnancov na práce v Rakúsku bez toho, aby mal zamestnávateľ v Rakúsku zriadenú prevádzkareň.

Do 1.1.2020 mal zamestnávateľ povinnosť zrážať preddavky z miezd zamestnancom len vtedy, ak mal v Rakúsku zriadenú stálu prevádzkareň. V praxi teda ide o rozšírenie doterajšej povinnosti zamestnávateľov bez prihliadnutia na prípadnú existenciu jeho prevádzkarne v Rakúsku. S povinnosťou zrážať preddavky z miezd súvisí aj povinnosť takýchto zamestnávateľov viesť vo vzťahu k týmto zamestnancom osobitné mzdové účtovníctvo, odovzdávať rakúskym daňovým orgánom výplatné pásky, pravidelné správy a podobne.

Novela predmetného zákona však nemá vplyv na zamestnancov, ktorí podliehajú obmedzenej daňovej povinnosti v Rakúsku (nemajú v Rakúsku trvalý pobyt a/alebo sa v Rakúsku obvykle nezdržiavajú). V takýchto prípadoch môže zamestnávateľ vykonávať zrážky len dobrovoľne.

Pokiaľ si nie ste istý, či sa Vás predmetná novela zákona týka, odporúčame vyžiadať si od zamestnancov všetky informácie, z ktorých by bolo možné určiť charakter ich daňovej povinnosti. V prípade, ak Vaši zamestnanci spĺňajú podmienky neobmedzenej daňovej povinnosti v Rakúsku, odporúčame čo najskôr začať s vykonávaním zrážok z miezd takýchto zamestnancov a súčasne začať s vedením mzdového účtovníctva v súlade s rakúskymi právnymi predpismi. Za nedodržiavanie vyššie uvedených ustanovení hrozí zamestnávateľovi pokuta až do výšky 50 tisíc eur.