Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Súťažné právo, štátna pomoc a európske právo

Súťažné právo, štátna pomoc a európske právo patria k ťažiskovým a kľúčovým oblastiam pôsobenia advokátskej kancelárie UGB. Mimoriadne bohaté znalosti a skúsenosti získali naši právnici počas dlhoročného pôsobenia v advokácii, ako aj v Európskej komisii v Bruseli na Generálnom riaditeľstve súťažného práva, vďaka čomu dokážu pri poskytovaní právnych služieb zohľadniť aj prístup súťažných autorít a sú vždy o krok vpred.

V danej oblasti poskytujeme komplexné právne poradenstvo a zastupovanie klientov pred Európskou komisiou, Protimonopolným úradom SR a súdmi v oblasti kartelov a vertikálnych dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž, zneužívania dominantného postavenia, koncentrácií a štátnej pomoci.

Našim klientom rovnako poskytujeme právnu pomoc pri neohlásených inšpekciách, posudzovaní výmeny senzitívnych informácií pri právnych previerkach a transakciách, zastupovaní v žiadostiach o imunitu (leniency) a v neposlednom rade pri nastavení na mieru šitých compliance programov, týkajúcich sa zlučiteľnosti so súťažným právom.

V oblasti európskeho práva poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti slobodného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu, jednotného trhu, zastupovania klientov pred Európskou komisiou a súdmi EÚ (vrátane konaní o prejudiciálnej otázke), vykonávania analýz a poskytovania stanovísk ohľadom aplikácie primárnej a sekundárnej európskej legislatívy a rozhodovacej praxe európskych súdov a ostatných inštitúcií, ako aj posudzovania správnosti transpozície smerníc EÚ v Slovenskej republike.

V oblasti súťažného práva sme boli v súťaži Právnická firma roka pre rok 2018 vyhlásení ako odporúčaná advokátska kancelária.

Naše skúsenosti

Skupina distribútorov automobilov

Komplexné právne poradenstvo a spoločné zastupovanie skupiny siedmych distribútorov automobilov renomovanej značky v konaní pred Protimonopolným úradom SR týkajúcom sa údajnej kartelovej dohody, kde sa navrhuje uloženie súhrnnej pokuty takmer 25 miliónov eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Významná stavebná spoločnosť

Právne poradenstvo v správnom konaní pred Protimonopolným úradom SR a následne a v správnom súdnictve, vrátane zastupovania pred Najvyšším súdom SR vo veci kartelovej dohody týkajúcej sa verejného obstarávania, kde Protimonopolný úrad SR uložil pokutu viac ako dva milióny eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Významná spoločnosť pôsobiaca v oblasti energetiky

Príprava a podanie podnetu na Protimonopolný úrad SR vo veci možného zneužívania dominantného postavenia účtovaním neprimerane vysokých cien.

Viaceré spoločnosti v oblasti telekomunikácií, financií, stavebníctva, potravinárskeho a chemického priemyslu

Právne poradenstvo pri prednotifikačných stretnutiach, následnej notifikácii koncentrácie na Protimonopolnom úrade SR a príprava substantívnej stránky notifikácie, vrátane posúdenia výmeny citlivých informácií pri negociáciách o transakcii z pohľadu súťažného práva.

Ústredný orgán štátnej správy

Právne poradenstvo vo veci štátnej pomoci a pri následnej notifikácii štátnej pomoci týkajúcej sa výstavby železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike na Európskej komisii.

Významný dovozca tabakových výrobkov

Právne poradenstvo a zastupovanie vo veci sťažnosti na Európsku komisiu, týkajúcej sa porušenia slobody pohybu tovaru v rámci Slovenskej republiky z dôvodu daňovej diskriminácie uplatňovanej vo vzťahu cigarám vyrobených v iných štátoch EÚ.

Nadnárodný maloobchodný potravinový reťazec

Právne poradenstvo vo veci možného porušenia slobody pohybu kapitálu v rámci Slovenskej republiky z dôvodu diskriminačného postupu orgánov štátnej správy vo vzťahu k podnikateľom z iných štátov EÚ.

Významná slovenská banka

Právne poradenstvo týkajúce sa ochrany investícií v oblasti stavebného a finančného sporenia z pohľadu európskej legislatívy.

Zahraničná spoločnosť

Právne poradenstvo v súvislosti s uplatňovaním podmienok na odpočet DPH podľa smerníc EÚ z dôvodu ich nesprávnej transpozície do zákona o dani z pridanej hodnoty.