Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Súdne spory a arbitráže

Súdne spory a arbitráže patria k ťažiskovým a kľúčovým oblastiam pôsobenia advokátskej kancelárie UGB.

Nebojíme sa citlivých káuz, máme mimoriadne bohaté skúsenosti siahajúce od náročných prípadov pred Najvyšším súdom SR, Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva až po jednoduché platobné rozkazy, keď zastupujeme tak korporácie, ako aj privátnych klientov. Po prevzatí prípadu dôkladne zanalyzujeme dostupné možnosti a v prípade záujmu klienta riešime spor prioritne cestou mimosúdneho urovnania.

Klientov zastupujeme vo všetkých fázach súdneho či rozhodcovského konania, vrátane súdneho prieskumu rozhodnutí správnych orgánov. Riešime kauzy najmä v oblastiach občianskeho a obchodného práva, pracovného práva, nehnuteľností, daňového práva, súťažného práva, zmenkového práva, mediálneho práva a ochrany osobnosti, práva duševného vlastníctva, medicínskeho práva, rodinného práva a konkurzného práva.

Špecializujeme sa aj na právne zastupovanie pri odškodňovaní pozostalých v prípadoch rozličných nešťastí, nehôd, úrazov a tragických úmrtí.

Naše skúsenosti

Nadnárodný developer priemyselných parkov

Právne poradenstvo a zastupovanie v súdnych a rozhodcovských konaniach o náhradu škody proti Slovenskej republike a mestu Trenčín v súvislosti so zmarenou investíciou v desiatkach miliónov eur podľa vnútroštátneho práva, ako aj na základe bilaterálnej dohody s Holandským kráľovstvom o ochrane a podpore investícií.

Nadnárodná stavebná spoločnosť

Právne poradenstvo a zastupovanie v rozhodcovskom konaní podľa pravidiel Medzinárodnej obchodnej komory (ICC) proti objednávateľovi diela v spore o zaplatenie zmluvnej pokuty v miliónoch eur v súvislosti s omeškaním výstavby hotela na Slovensku.

Významná zahraničná spoločnosť v petrochemickom priemysle

Právne poradenstvo a zastupovanie v konaní pred súdmi v súvislosti so získaním 34% balíka akcií najväčšieho prepravcu ropy a zemného plynu na Slovensku s hodnotou sporu viac než 300 miliónov USD.

Popredná stavebná spoločnosť

Komplexné právne poradenstvo vo veci údajnej kartelovej dohody vo verejnom obstarávaní v súvislosti s výstavbou komplexu zdravotníckych zariadení a následné zastupovanie klienta v konaní pred Úradom špeciálnej prokuratúry, pred Generálnou prokuratúrou SR, ako aj v konaní pred Ústavným súdom SR a následne aj v správnom súdnictve ohľadom preskúmania zákonnosti rozhodnutia Rady Protimonopolného úradu SR, ako aj v konaní o kasačnej sťažnosti Protimonopolného úradu SR.

Medzinárodné spoločnosti v oblasti výroby alkoholických nápojov a distribúcie veterinárnych liekov

Právne poradenstvo a zastupovanie v súdnom konaní proti konkurenčnej spoločnosti o ochranu pred nekalou súťažou, o náhradu škody a o zaplatenie primeraného zadosťučinenia v státisícoch eur.

Privátni klienti

Právne poradenstvo a zastupovanie klientov v konaniach pred Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu v súvislosti s porušením práva na spravodlivý proces a práva na súdnu a inú právnu ochranu v rozličných veciach civilného, trestného a správneho súdnictva.

Privátny klient

Právne poradenstvo a zastupovanie klienta v konaní pred Ústavným súdom SR ohľadom porušenia základných práv a ľudských slobôd v súvislosti s nezákonným tajným odpočúvaním a nezákonným zhromažďovaním záznamov tajného odpočúvania v správnom konaní po právoplatnom skončení trestného konania.

Významná IT spoločnosť

Právne poradenstvo a zastupovanie klienta pred Ústavným súdom SR ohľadom porušenia základných práv a ľudských slobôd ohľadom arbitrárneho a nezákonného odôvodnenia rozhodnutia Najvyššieho súdu SR v pracovnoprávnom spore s generálnym riaditeľom významnej IT spoločnosti.

Slovenský advokát

Právne poradenstvo a zastupovanie klienta (iného advokáta) ohľadom porušenia základných práv a ľudských slobôd v súvislosti s nezákonným stanovením doplatenia odvodov zo strany Sociálnej poisťovne.