Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Regulácia a verejné obstarávanie

Naši právnici majú bohaté skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva a zastupovaním klientov v súvislosti s verejným obstarávaním a PPP projektmi, tak na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj na strane uchádzačov a záujemcov.

V oblasti verejného obstarávania poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri príprave zadaní, zákaziek a zmluvnej dokumentácie, ďalej pri posúdení podmienok a kritérií účasti a príprave ponúk. Rovnako klientov zastupujeme pri revíznych postupoch, žiadostiach o nápravu, či v konaniach o námietkach na Úrade pre verejné obstarávanie SR, ako aj pri súdnych prieskumoch rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie SR.

Regulácia a správne právo predstavuje významnú oblasť špecializácie advokátskej kancelárie UGB. Skúsený tím našich právnikov poskytuje klientom komplexné právne poradenstvo v rozličných sektoroch ekonomiky a priemyslu ako napríklad odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, finančné a platobné služby, vysielanie a retransmisia, telekomunikácie, potravinárstvo, poštové služby, energetika, ťažobný, strojársky, hutnícky, elektrotechnický, chemický a spracovateľský priemysel, spotrebný tovar, osobná a nákladná preprava, špedícia a letectvo.

Naše skúsenosti

Významná zahraničná stavebná spoločnosť

Právne poradenstvo jednej z najväčších stavebných spoločností pôsobiacej na českom a slovenskom trhu pri použití revíznych postupov a pri príprave námietok proti vylúčeniu klienta ako člena skupiny dodávateľov z verejného obstarávania na Slovensku.

Popredné vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry a prevádzkovateľ portálu právnych informácií

Právne poradenstvo týkajúce sa uplatnenia revíznych postupov proti zámeru verejného obstarávateľa uzavrieť zmluvu v hodnote miliónov eur postupom priameho rokovacieho konania, ako aj voči verejnému obstarávaniu vyhlásenému formou súťažného dialógu.

Viaceré farmaceutické spoločnosti a spoločnosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

Právne poradenstvo týkajúce sa uplatnenia revíznych postupov, zahŕňajúce podanie námietok proti zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky, zastupovanie v konaní o námietkach pred Úradom pre verejné obstarávanie SR, podanie podnetu prokurátorovi, ako aj podnetu na Úrad pre verejné obstarávanie SR na podanie návrhu na určenie neplatnosti zmluvy uzatvorenej postupom verejného obstarávania, podanie podnetu na vykonanie kontroly postupu zadávania zákazky, ako aj zastupovanie klienta v správnom súdnictve o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie SR.

Medzinárodný letecký prepravca

Právne poradenstvo týkajúce sa uzavretia marketingovej zmluvy so slovenským verejným obstarávateľom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ako aj možnosti uzavretia zmluvy postupom priameho rokovacieho konania.

Ústredný orgán štátnej správy na úseku dopravy

Právne poradenstvo ohľadom procesu a nastavení kritérií výberu prevádzkovateľa (koncesionára) terminálu intermodálnej prepravy – železničná infraštruktúra na Slovensku.

Svetová logistická, špedičná a kuriérska spoločnosť

Právne poradenstvo a vypracovanie na mieru šitého memoranda o regulácii v oblasti cezhraničnej prepravy potravín.

Významný veľkodistribútor veterinárnych liekov

Právne poradenstvo týkajúce sa posúdenia súladu distribučného a skladového systému so slovenskou a európskou legislatívou, vrátane pravidiel farmakovigilancie pre veterinárne lieky.

Významná slovenská logistická spoločnosť

Komplexné právne poradenstvo a zastupovanie klienta pri získaní povolenia na vykonávanie nákladnej cestnej dopravy.

Nadnárodný výrobca automobilových dielov

Právne poradenstvo a zastupovanie klienta pri získaní povolení potrebných na prevádzkovanie výrobného závodu na Slovensku.