Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Pracovné právo

Oblasť pracovného práva predstavuje integrálnu súčasť zamerania advokátskej kancelárie UGB.

Naši právnici poskytujú právne poradenstvo manažmentu, zamestnávateľom, ako aj zamestnancom pri uzatváraní pracovných zmlúv, skončení pracovného pomeru, konkurenčných doložkách, hromadnom prepúšťaní, príprave interných predpisov a implementácii etických kódexov, kolektívnom vyjednávaní, vysielaní, prechode a outsourcingu zamestnancov, zamestnávaní cudzincov v Slovenskej republike, agentúrnom zamestnávaní a v neposlednom rade v súvislosti s antidiskriminačným zákonom, monitorovaním zamestnancov a oznamovaním protispoločenskej činnosti (whistleblowing).

Klienti využívajú naše služby aj v súvislosti s nastavením vnútornej organizačnej štruktúry zamestnávateľa a zodpovednostných vzťahov, vytvorením štandardizovanej vzorovej pracovnoprávnej dokumentácie podľa rozličných pracovných pozícií, pracovného poriadku, interných smerníc a ostatných dokumentov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Takisto máme bohaté skúsenosti pri zastupovaní zamestnávateľov či zamestnancov v mimosúdnych rokovaniach a súdnych konaniach o náhradu škody spôsobenej pri plnení pracovných úloh, ako aj o náhradu bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia v dôsledku pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Naše skúsenosti

Zahraničná spoločnosť v automobilovom priemysle

Právne poradenstvo týkajúce sa zabezpečenia procesu hromadného prepúšťania cca 330 zamestnancov, vrátane komunikácie s príslušnými orgánmi štátnej správny na úseku zamestnávania a ochrany práce.

Významná stavebná spoločnosť

Právne poradenstvo a zastupovanie vo viacerých správnych konaniach pred príslušným inšpektorátom práce vo veci údajného porušenia predpisov zamestnávateľa na úseku zamestnávania (prestávok v práci, pracovného voľna a pod.), ako aj na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Jedna z najväčších slovenských IT spoločností

Právne poradenstvo týkajúce sa mimosúdneho a súdneho zastupovania klienta ako zamestnávateľa v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru vysoko postaveného zamestnanca výpoveďou zo strany zamestnávateľa, vrátane nároku na náhradu mzdy.

Farmaceutická spoločnosť

Právne poradenstvo týkajúce sa mimosúdneho a súdneho zastupovania klienta ako zamestnávateľa proti bývalej zamestnankyni ohľadom dodržania klauzuly o zákaze výkonu podnikateľskej činnosti a o náhradu škody spôsobenej porušením zmluvného dojednania obmedzenia výkonu zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru zamestnanca.

Prevádzkovateľ siete reštaurácií

Právne poradenstvo podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti gastronómie týkajúce sa zastupovania klienta vo veci nelegálnej práce v správnom konaní a následne aj v súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutia Národného inšpektorátu práce.