Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Odpadové hospodárstvo, právo životného prostredia a energetika

Odpadové hospodárstvo, právo životného prostredia a energetika patria k ťažiskovým a kľúčovým oblastiam pôsobenia advokátskej kancelárie UGB.

Naši právnici majú hlboké znalosti slovenskej, európskej a medzinárodnej legislatívy a bohaté skúsenosti najmä v oblastiach nakladania s odpadmi, ťažby nerastných surovín, geológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia, pôdy, vôd a iných zložiek životného prostredia. Klienti pritom oceňujú, že okrem právneho hľadiska rozumieme aj fungovaniu tohto sektora.

Špeciálne sa venujeme právnemu poradenstvu v oblasti ekologických záťaží, emisií, právnych previerok z hľadiska environmentálneho compliance, získavaniu licencií a povolení, ako aj posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA). V oblasti odpadového hospodárstva poskytujeme právne služby všetkým dotknutým subjektom – obciam, pôvodcom odpadu, výrobcom vyhradených výrobkov, zberovým spoločnostiam, spracovateľom odpadov, organizáciám zodpovednosti výrobcov, koordinačným centrám, investorom a rôznym združeniam.

Naše služby v energetike zahŕňajú najmä poradenstvo týkajúce sa regulácie cien, správneho implementovania európskej legislatívy do právneho poriadku Slovenskej republiky a jej aplikácie, výroby, dodávky a obchodovania s energiami, výstavby, kúpy a predaja energetických zariadení a energetickej infraštruktúry, vrátane získavania a udržiavania všetkých povolení.

Naše skúsenosti

Nadnárodná spoločnosť v oblasti odpadového hospodárstva

Komplexné právne poradenstvo v súvislosti so zavedením nového zákona o odpadoch a prípravy vzorového všeobecne záväzného nariadenia obcí pri jeho implementácii, ako aj zosúladenia zmlúv s mestami a obcami na nakladanie s odpadmi.

Organizácia zodpovednosti výrobcov

Právne poradenstvo týkajúce sa vytvorenia koordinačných centier, príprava vzorového znenia zmluvy na plnenie povinností koordinačnými centrami a komplexné právne poradenstvo vo veci vytvorenia zmluvnej dokumentácie s výrobcami elektrozariadení, vytvorenia systému a zmluvnej dokumentácie refundácií recyklačných príspevkov pre elektrozariadenia a prípravy vzorového znenia zmlúv na nakladanie s odpadmi a zabezpečenie celého materiálového toku odpadov.

Pozemkové spoločenstvo

Právne poradenstvo v súvislosti so zabránením budovania skládky odpadov v banskom dobývacom priestore a s nelegálnym umiestňovaním odpadu.

Privátny klient

Právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (EIA) v súvislosti s plánovanou realizáciou zámeru výstavby rekreačného a športového areálu, ako aj posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (SEA), vrátane uplatňovania nárokov na náhradu škody v súvislosti s plánovaným zákazom činnosti na území obce v dôsledku prijatia strategického dokumentu.

Zahraničný investor

Právne posúdenie týkajúce sa posúdenia možnosti realizácie výstavby ropovodu na hranici žitného ostrova z pohľadu predpisov na ochranu životného prostredia.