Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Obchodné spoločnosti a fúzie a akvizície (M&A)

Právo obchodných spoločnosťí a fúzie a akvizície (M&A) predstavujú jednu z najvýznamnejších oblastí pôsobenia advokátskej kancelárie UGB.

Počas svojej dlhoročnej praxe v tejto oblasti sa naši právnici prepracovali medzi najlepších odborníkov s rozsiahlymi skúsenosťami pri poskytovaní právneho poradenstva v súvislosti s nadobúdaním podnikov a obchodných spoločností, pri vytváraní spoločných podnikov (joint ventures), ako aj pri zlúčeniach, splynutiach, rozdeleniach a ďalších premenách spoločností, a to v najrôznejších odvetviach ekonomiky a hospodárstva.

Klientom poskytujeme komplexné právne služby, ktoré zahŕňajú detailnú právnu previerku (due diligence), štruktúrovanie transakcie, prípravu a negociáciu transakčnej dokumentácie, zabezpečenie dokumentácie k financovaniu transakcie, získanie potrebných povolení a licencií, právneho poradenstva pri výmene citlivých informácií, vrátane oznámenia transakcie (koncentrácie) Protimonopolnému úradu SR alebo Európskej komisii, ako aj post-transakčné poradenstvo.

V oblasti korporátneho práva poskytujeme komplexné právne služby týkajúce sa najmä zakladania, zmien, zrušenia a likvidácie obchodných spoločností, družstiev, nadácií, občianskych združení, asociácií, zväzov, zmeny právnej formy, prípravy, prerokovania a schvaľovania korporátnych dokumentov, organizovania valných zhromaždení a zasadnutí výkonných a kontrolných orgánov, zvyšovania a znižovania základného imania a v neposlednom rade pri získavaní živnostenských a iných oprávnení a licencií potrebných na výkon regulovaných činností.

V oblasti corporate governance sa špecializujeme na optimálne nastavenie vzťahov a pravidiel medzi riadiacimi, výkonnými a kontrolnými orgánmi, rozdelenie právomocí manažmentu a prípravu interných predpisov.

Naše skúsenosti

Nadnárodný výrobca alkoholických nápojov

Právne poradenstvo a zastupovanie v súvislosti s nadobudnutím 100% obchodného podielu v slovenskej spoločnosti, ktorá je druhým najväčším producentom ovocných destilátov v Slovenskej republike.

Nadnárodná spoločnosť v odpadovom hospodárstve

Právne poradenstvo a zastupovanie v súvislosti s akvizíciami viacerých slovenských spoločností zaoberajúcich sa nakladaním s odpadom.

Významná slovenská finančná skupina

Právne poradenstvo a zastupovanie v súvislosti s akvizíciou najväčšej slovenskej spoločnosti vyrábajúcej lahôdky a majonézové šaláty a logistickej spoločnosti.

Nadnárodná oceliarska spoločnosť

Komplexné právne poradenstvo a zastupovanie týkajúce sa exitu zo slovenského trhu a predaja slovenskej spoločnosti novému investorovi.

Významný český výrobca zbraní

Právne poradenstvo a zastupovanie týkajúce vytvorenia joint venture so slovenským výrobcom zbraní, vrátane prípravy komplexnej akcionárskej dohody.

Nadnárodný operátor vlakovej prepravy

Právne poradenstvo pri cezhraničnom vnútro-skupinovom zlúčení slovenskej akciovej spoločnosti do českej spoločnosti s ručením obmedzeným a komplexným nastavením vzťahov a pravidiel medzi riadiacimi, výkonnými a kontrolnými orgánmi v rámci nástupníckej spoločnosti.

Nadnárodná špedičná spoločnosť

Právne poradenstvo pri zlúčení troch dcérskych spoločností a zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

Nadnárodný predajca kancelárskych potrieb

Právne poradenstvo pri zvýšení základného imania európskej spoločnosti novými vkladmi.

Nadnárodný výrobca vlákien

Právne poradenstvo pri zvýšení základného imania upísaním nových akcií a squeeze out.

Zahraničný investor

Právne posúdenie týkajúce sa posúdenia možnosti realizácie výstavby ropovodu na hranici žitného ostrova z pohľadu predpisov na ochranu životného prostredia.

Zahraničná private equity skupina

Komplexná právna previerka významného medzinárodného výrobcu humánnych liekov na území Slovenskej republiky v súvislosti s plánovanou a následne aj zrealizovanou akvizíciou časti podniku.

Strategický investor

Komplexná právna previerka významného slovenského výrobcu minerálnych vôd v súvislosti s plánovanou a následne aj zrealizovanou akvizíciou podniku.