Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Medicínske a farmaceutické právo

Naši právnici majú bohaté skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva farmaceutickým spoločnostiam, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako aj so zastupovaním pacientov v prípadoch neposkytnutia lekárskej starostlivosti lege artis.

V oblasti medicínskeho práva poskytujeme komplexné právne poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za účelom zosúladenia ich činností s právnymi predpismi, a to najmä v súvislosti so získavaním informovaného súhlasu, správneho vedenia zdravotnej dokumentácie, ochrany osobných údajov, biomedicínskeho výskumu, úhrad za poskytnutie zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k pacientom a zdravotným poisťovniam.

Rovnako zastupujeme tak poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj pacientov a ich príbuzných v súdnych konaniach a mimosúdnych rokovaniach ohľadom náhrady škody a nemajetkovej ujmy v prípadoch neposkytnutia zdravotnej starostlivosti lege artis.

V oblasti farmaceutického práva poskytujeme komplexné právne poradenstvo výrobcom a distribútorom liekov a zdravotníckych pomôcok, spoločnostiam zaoberajúcim sa výskumom a vývojom liečiv, ako aj lekárňam v oblasti klinického skúšania, registrácií, cenovej a ostatnej regulácie, reklamy a ďalších aspektov, ktoré sa dotýkajú ich podnikania.

Naše skúsenosti

Viacerí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Právne poradenstvo a zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (v oblasti gynekológie, traumatológie, kardiológie) vo veciach údajného neposkytnutia zdravotnej starostlivosti lege artis.

Skupiny pacientov

Právne poradenstvo a zastupovanie pacientov vo veci náhrady škody a nemajetkovej ujmy voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v prípadoch neposkytnutia zdravotnej starostlivosti lege artis.

Medzinárodný veľkodistribútor liekov a zdravotníckych pomôcok

Právne poradenstvo v súvislosti s nastavením, prípravou, negociáciou a uzavretím distribučných zmlúv s výrobcami liekov a zdravotníckych pomôcok, ako aj distribučných zmlúv s lekárňami.

Nadnárodný potravinový reťazec

Právne poradenstvo v súvislosti so získaním povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach.

Slovenský výrobca generických liekov

Právne poradenstvo a zastupovanie v spore ohľadom zabezpečenia riadnych dodávok účinných látok (API) nevyhnutných na výrobu liekov.