Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Konkurz, reštrukturalizácia a osobný bankrot

Naši právnici majú významné skúsenosti s poskytovaním komplexných právnych služieb v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií podnikov, ako aj osobných bankrotov fyzických osôb.

Zameriavame sa aj na poradenstvo zahraničným holdingovým skupinám v súvislosti s kontrolovaným ukončením podnikania ich dcérskych spoločností na území Slovenskej republiky.

Právne poradenstvo poskytované veriteľom i dlžníkom zahŕňa najmä podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie, prihlasovanie a popieranie pohľadávok, zastupovanie klientov v incidenčných sporoch, na schôdzach veriteľov či vo veriteľských výboroch, odborné konzultácie súvisiace s osobným bankrotom a následným oddlžením.

Naše skúsenosti

Nadnárodný výrobca oceľových káblov

Právne poradenstvo v súvislosti s ukončením podnikania dcérskej spoločnosti na Slovensku v rámci reštrukturalizácie celého holdingu, najmä s ohľadom na potrebu financovania prevádzkovej činnosti spoločnosti a plnenia existujúcich záväzkov.

Významný výrobca transformátorov

Právne poradenstvo týkajúce sa zabezpečenia úhrady pohľadávok klienta v súvislosti s hroziacim úpadkom španielskeho odberateľa.

Privátni klienti

Právne poradenstvo ohľadom vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) za trvania manželstva, zúženia zákonného rozsahu BSM za trvania manželstva a zastupovanie v konaniach o zrušenie BSM za trvania manželstva.

Medzinárodná IT spoločnosť

Právne poradenstvo a zastupovanie v spore proti správcovi konkurznej podstaty, týkajúceho sa údajného zmeškania lehoty na podanie prihlášky do konkurzu.