Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Duševné vlastníctvo, informačné technológie, ochrana osobných údajov a mediálne právo

Duševné vlastníctvo, technológie, ochrana osobných údajov a mediálne právo predstavujú významnú oblasť špecializácie advokátskej kancelárie UGB.

V oblasti duševného vlastníctva a technológií poskytujeme komplexné práve poradenstvo ohľadom autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom (vysielanie, databáza), priemyselných práv, licenčných zmlúv, softvérových zmlúv, kolektívnej správy práv, ochranných známok, patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, domén, know-how a nekalej súťaže. Venujeme sa aj elektronickému obchodu a organizovaniu platobného styku, elektronickému podpisu a IT outsourcingu.

Poskytovanie právnych služieb v oblasti ochrany osobných údajov u nás zastrešuje špecialista na Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov (GDPR), vďaka ktorému dokážeme klientom zabezpečiť nastavenie všetkých procesov a dokumentov týkajúcich sa spracovania osobných údajov, biometriky a monitorovania pohybu osôb tak, aby boli v súlade so slovenským a európskym právom, a zároveň aby boli pre klienta čo najmenej obmedzujúce či administratívne náročne.

Rovnako zastupujeme klientov v správnych konaniach pred rôznymi orgánmi ako napríklad pred Úradom priemyselného vlastníctva, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), Telekomunikačným úradom, Radou pre vysielanie a retransmisiu, Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ako aj pred Úradom na ochranu osobných údajov.

V oblasti mediálneho práva vďaka bohatým skúsenostiam našich právnikov poskytujeme komplexné právne služby vydavateľom periodickej tlače, prevádzkovateľom elektronických médií, televíznym vysielateľom a iným subjektom podnikajúcim v oblasti médií a reklamy, a to tak z pohľadu zmluvného práva, ako aj z hľadiska verejnoprávnej regulácie.

Naše skúsenosti

Nadnárodná korporácia pôsobiaca v oblasti inovatívnych technológií

Právne poradenstvo týkajúce sa uplatňovania nárokov vyplývajúcich zo špekulatívnej registrácie domény a porušovania práv k ochrannej známke, vrátane zastupovania v súdnom konaní o nariadenie neodkladného opatrenia a o uloženie povinnosti previesť doménu do vlastníctva klienta.

Nadnárodný výrobca výživových doplnkov pre zvieratá

Právne poradenstvo týkajúce sa ochrany klienta pred porušovaním práv priemyselného vlastníctva, obchodného tajomstva a know-how v súvislosti s neoprávneným používaním chránených kmeňov baktérií.

Významný výrobca transformátorov

Právne poradenstvo týkajúce sa dodávky a implementácie komplexného softvérového riešenia od známej IT spoločnosti.

Celosvetová značka luxusnej kozmetiky

Právne poradenstvo týkajúce sa vytvorenia pravidiel a podmienok spracovania osobných údajov koncových zákazníkov v rámci nového vernostného systému na území Slovenskej republiky.

Nadnárodná IT spoločnosť

Právne poradenstvo týkajúce sa vytvorenia e-shopu na produkty virtuálnej reality, na predaj internetového trafficu, na predaj výživových doplnkov a pod.

Významný komerčný televízny vysielateľ

Komplexné právne poradenstvo týkajúce sa nastavenia podmienok poskytovania obsahu vysielania televíznych programových služieb prevádzkovateľom retransmisie, ako aj vytvorenia na mieru šitých vzorových zmlúv o retransmisii, licenčných zmlúv a všeobecných obchodných podmienok súvisiacich s retransmisiou televízneho vysielania a poskytovaním audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.

Medzinárodný výrobca alkoholických nápojov

Právne poradenstvo a zastupovanie klienta proti konkurenčnej spoločnosti pri podaní podnetu na Radu pre reklamu v súvislosti s porušením zákona o reklame a Etického kódexu reklamnej praxe pri klamlivom označovaní a reklame alkoholických nápojov.

Významný zahraničný vydavateľ tlače

Právne poradenstvo a zastupovanie v súdnom konaní vo veci ochrany osobnosti a náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch voči zahraničnej speváckej celebrite, vrátane ospravedlnenia v printových a elektronických médiách.