Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Dane a daňová optimalizácia

Daňové právo predstavuje jednu z najvýznamnejších oblastí špecializácie advokátskej kancelárie UGB. Naši právnici majú unikátne skúsenosti, ktoré získali nielen počas pôsobenia v advokácii, ale v spoločnostiach zameraných na daňové poradenstvo. Zároveň aj naše vedomosti z oblasti účtovníctva vytvárajú jedinečné predpoklady pre poskytovanie kvalitného daňovo-právneho servisu.

V oblasti daní a daňovej optimalizácie poskytujeme služby týkajúce sa transferového oceňovania, daňového štruktúrovania transakcií, priamych daní, DPH, spotrebných daní, miestnych daní, ciel a poplatkov, daňových aspektov zamestnávania cudzincov a vysielania zamestnancov, mzdových nákladov, odpočítateľných položiek a daňových kontrol.

Klientov takisto zastupujeme v daňových konaniach pred správcami dane, ako aj pri súdnom prieskume rozhodnutí vydaných v daňovom konaní a v neposlednom rade im poskytujeme služby daňovo-právnych compliance programov.

Naše skúsenosti

Pobočka zahraničnej banky v SR

Daňovo-právne poradenstvo a zastupovanie pred správcom dane vo veci prvej skupinovej DPH registrácie pobočky banky a jej zahraničnej banky na území SR podľa zákona o DPH.

Významná spoločnosť pôsobiaca v oblasti štrkopieskov

Daňovo-právne poradenstvo vo veci daňovej optimalizácie pri predaji podniku a nehnuteľností, ako aj práv na ťažbu vo výške presahujúcej osem miliónov eur.

Viaceré tuzemské a zahraničné spoločnosti

Komplexné daňovo-právne poradenstvo týkajúce sa nastavenia a obhájenia konkrétnej metódy transferového oceňovania, vzniku stálej prevádzkarne z pohľadu zákona o dani z príjmov a zákona o DPH, posúdenie medzinárodného zdaňovania príjmov top manažérov a posúdenie medzinárodného zdaňovania dividend, úrokov, licenčných a iných obdobných poplatkov.

Viaceré tuzemské a zahraničné spoločnosti

Daňovo-právne poradenstvo týkajúce sa vytvorenia holdingovej štruktúry.

Realitný developer

Daňovo-právne poradenstvo vo veci daňovej kontroly v súvislosti s DPH, zastupovanie klienta v daňovom vyrubovacom konaní a v správnom súdnictve vo veci vrátenia nadmerného odpočtu DPH v celkovej výške cca pol milióna eur, vrátane položenia prejudiciálnej otázky na Súdny dvor EÚ.