Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Bankovníctvo a financovanie

Bankovníctvo a financovanie predstavujú dôležitú súčasť portfólia služieb advokátskej kancelárie UGB. Naši právnici počas svojej praxe nadobudli bohaté skúsenosti pri poskytovaní poradenstva dlžníkom i veriteľom v súvislosti s emisiou cenných papierov, ako aj s bankovým a nebankovým financovaním či refinancovaním rôznych projektov, technológií, hnuteľného a nehnuteľného majetku. Venujeme sa aj problematike financovania nadobúdania obchodných podielov a akcií (finančná asistencia).

Naše služby zahŕňajú predovšetkým uskutočnenie právnej previerky (due diligence), nastavenie štruktúry financovania, poradenstvo a zastupovanie pri príprave a vyjednávaní základných podmienok úveru (term sheet), zmluvy o úvere a ostatnej finančnej dokumentácie, záložných, ručiteľských zmlúv a ostatných zabezpečovacích dokumentov, ako aj pri plnení odkladacích podmienok čerpania a post-transakčné poradenstvo.

Klientov zastupujeme aj v súvislosti s neautorizovanými, nevykonanými či chybne vykonanými platobnými operáciami podľa zákona o platobných službách, ako aj v súvislosti s preverovaním neobvyklých obchodných operácií podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Naše skúsenosti

Konzorcium bánk

Právne poradenstvo týkajúce sa komplexného zabezpečenia syndikovaného úveru v desiatkach miliónov eur poskytnutého významnému poskytovateľovi telekomunikačných služieb v strednej Európe.

Realitný investor

Komplexné právne poradenstvo týkajúce sa poskytnutia financovania v miliónoch eur na účel výstavby rezidenčného projektu na Slovensku, vrátane zabezpečenia riadneho splnenia záväzkov dlžníka a kontroly realizácie projektu zo strany veriteľa.

Privátny klient

Komplexné právne poradenstvo týkajúce sa poskytnutia financovania v miliónoch eur na účel výstavby športovo-rekreačného a medicínskeho centra na Slovensku, vrátane zabezpečenia riadneho splnenia záväzkov dlžníka a kontroly realizácie projektu zo strany veriteľa.

Slovenská privátna banka

Právne poradenstvo týkajúce sa posúdenia zodpovednosti banky za uskutočnenie neautorizovaných platobných operácií, povinnosti vrátiť finančné prostriedky, náhrady škody, ako aj rizika za prípadné spáchanie správneho deliktu a uloženia sankcie zo strany Národnej banky Slovenska a Finančnej spravodajskej jednotky.

Exportno-importná banka

Právne poradenstvo týkajúce sa posúdenia vzorovej zmluvnej dokumentácie na zabezpečenie exportných úverov.