Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Priznanie odkladného účinku správnej žalobe – nástroj na spravodlivé posúdenie námietok vo verejnom obstarávaní

16 October 2020

Krajský súd v Bratislave v nedávnom rozhodnutí priznal odkladný účinok žalobe o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorým zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného. Nejedná sa síce o prvé rozhodnutie podobného charakteru, súd však tentokrát presvedčivo vysvetlil, prečo je potrebné priznať odkladný účinok takejto správnej žalobe a posilnil tak ochranu práv uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý bol z verejného obstarávania vylúčený, aj keď podal najlepšiu ponuku.

V predmetnom prípade uchádzač v rámci verejného obstarávania formou elektronickej aukcie predložil víťaznú ponuku. Kontrolovaný - ústredný orgán štátnej správy - víťazného uchádzača následne vylúčil v dôsledku údajného nesplnenia obsahových súťažných požiadaviek. Uchádzač podal proti vylúčeniu námietky, vzápätí však ÚVO konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného (podľa názoru uchádzača) účelovo zastavil. Uchádzač podal správnu žalobu proti rozhodnutiu o zastavení a požiadal o priznanie odkladného účinku správnej žalobe. Bez priznania odkladného účinku by hrozilo, že aj v prípade úspechu uchádzača a zrušení rozhodnutia o zastavení, by námietky stratili zmysel, lebo kontrolovaný by mohol medzičasom uzatvoriť zmluvu v poradí s ďalším úspešným uchádzačom.

Súd sa v uznesení priklonil na stranu uchádzača. Nepriznanie odkladného účinku je totiž za predpokladu, že súd žalobe vyhovie, spôsobilé reálne privodiť žalobcovi (úspešnému uchádzačovi) závažnú ujmu a vážny nenapraviteľný následok, keďže kontrolovaný môže uzavrieť zmluvu s iným uchádzačom. Uchádzačovi by tak bolo znemožnené získať zákazku, ktorá je predmetom verejného obstarávania. Za uvedenej situácie by nebolo možné navodiť pôvodný stav, t. j. došlo by k zníženiu materiálneho významu podanej žaloby. Súd tiež odmietol tvrdenie ÚVO, že návrh na priznanie odkladného účinku je bezvýznamný, keďže podľa ÚVO žaloba smeruje proti ÚVO a odkladný účinok by údajne nemal žiadny vplyv na kontrolovaného. Rozhodnutie súdu formálne zabránilo tomu, aby nastúpili účinky zastavenia konania o námietkach, a teda aby kontrolovaný uzavrel zmluvu s iným uchádzačom.

Súd sa tak v rozhodnutí postavil na stranu víťazného uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý bol jednak vylúčený z verejného obstarávania kontrolovaným a zároveň ÚVO zastavil konanie o jeho námietkach proti vylúčeniu. Takýto postup sa javí byť spravodlivým riešením. Uchádzač bude mať zabezpečené spravodlivé posúdenie svojich námietok, pričom kontrolovaný do ukončenia tohto konania nebude môcť uzavrieť zmluvu, ktorá bola predmetnom verejného obstarávania.