Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže – bližšie k EÚ

31 May 2021

Slovenský parlament po dvadsiatich rokoch prijal nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Súťažný tím UGB - Juraj Steinecker, Ivan Gašperec a Jozef Boledovič – pre Vás pripravil najväčšie zmeny, ktoré nový zákon prináša.

Precizovanie niektorých pojmov Pôvodná úprava
harmonizácia pojmu podnikateľ s pojmom „undertaking“ z európskeho práva, ktorý odráža ekonomickú a faktickú realitu, t.j. dochádza k posilneniu konceptu ekonomickej skupiny, pričom za jedného podnikateľa možno považovať aj viacero ekonomicky, organizačne, personálne či majetkovo prepojených fyzických a právnických osôb. Pojem podnikateľ už nebude naviazaný iba na právnu subjektivitu (podnikateľom môže byť aj „non-subjekt“) podľa pôvodnej úpravy mohla byť podnikateľom iba osoba s právnou subjektivitou, pričom funkčná a ekonomická stránka tohto pojmu bola v úzadí (koncept ekonomickej skupiny nebol špecifikovaný)
rozšírenie pojmu zamestnanec podnikateľa, za ktorého sa považuje aj osoba mimo pracovného pomeru, ktorá pre podnikateľa vykonáva činnosť alebo sa podieľa na jeho činnosti (napríklad zamestnanci vyslaní v rámci koncernu); aj takáto osoba je napríklad povinná poskytnúť súčinnosť pri inšpekciách za zamestnanca podnikateľa bola považovaná len osoba vo formálnom vzťahu k podnikateľovi (štatutárny orgán, kontrolný orgán alebo jeho zamestnanec), absentovali však osoby, ktoré „len“ fakticky vykonávali činnosť pre podnikateľa alebo sa podieľali na jeho činnosti
zavádza sa definícia pojmu spotrebiteľ, pod ktorým sa rozumie aj distribútor alebo osoba, ktorá tovar používa ako vstup, teda nie len konečný spotrebiteľ pôvodná úprava neobsahovala presnú definíciu pojmu spotrebiteľ, pričom tento pojem bol vyložený iba aplikačnou praxou
Nové procesné pravidlá Pôvodná úprava
za účastníka konania bude považovaná právnická alebo fyzická osoba s právnou subjektivitou, ktorá je zodpovedná za protisúťažné konanie; do popredia sa teda dostáva zodpovednostný prístup. Vzhľadom na aplikovanie konceptu ekonomickej skupiny môže podnikateľ ako adresát noriem súťažného práva pozostávať z viacerých osôb s právnou subjektivitou (napr. z materskej spoločnosti a dcérskej spoločnosti). Na strane jedného podnikateľa môže preto vystupovať viacero subjektov s právnou subjektivitou, ktoré majú byť zodpovedné za protisúťažné konanie. V prípade preukázania ich viny môže byť účastníkom konania, ktorí sú súčasťou jedného podnikateľa uložená pokuta, za ktorej zaplatenie budú zodpovedať spoločne a nerozdielne. podľa pôvodnej úpravy bol účastníkom konania priamo účastník dohody obmedzujúcej súťaž alebo ten, koho konanie bolo zneužívaním dominantného postavenia. Pôvodná úprava nekládla dôraz na aplikáciu konceptu ekonomickej skupiny a rovnako absentovala spoločná a nerozdielna zodpovednosť členov jednej ekonomickej skupiny.
v zmysle konceptu ekonomického nástupníctva prechádza zodpovednosť za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže na ekonomického nástupcu, ktorý pokračuje v hospodárskej činnosti predchodcu, ak ten prestal vykonávať svoju činnosť uvedený koncept bol síce v minulosti aplikovaný zo strany PMÚ, jeho výslovná úprava však chýbala
PMÚ nie je povinný prihliadať na dôkazy doručené po lehote uvedenej vo výzve pred vydaním rozhodnutia pôvodná úprava vyslovene neobsahovala koncentračnú zásadu a možnosť PMÚ neprihliadnuť na dôkazy doručené po lehote
PMÚ doručuje písomnosti prostredníctvom elektronického portálu, pričom dochádza k skráteniu úložnej lehoty na osem kalendárnych dní, po jej márnom uplynutí sa písomnosť považuje za doručenú písomnosť doručovaná elektronicky sa považovala za doručenú márnym uplynutím štandardnej úložnej lehoty, ktorá bola pätnásť dní
Sankcie Pôvodná úprava
na zabezpečenie dodržiavania povinností uložených zo strany PMÚ a plnenia rozhodnutia PMÚ nová úprava zavádza penále (vo výške do 3 % a 5 % priemerného denného celosvetového obratu v závislosti od konkrétnej povinnosti) pôvodná úprava nepoznala penále ako druh sankcie
PMÚ vydá rozhodnutie v lehote troch rokov odo dňa začatia konania pôvodná úprava stanovovala štvorročnú lehotu na vydanie rozhodnutia odo dňa začatia konania
ak po podanej žalobe súd vráti PMÚ vec na ďalšie konanie, začne plynúť nová trojročná lehota pôvodná úprava neriešila nové plynutie lehoty po vrátení veci zo súdu na PMÚ. Pôvodná štvorročná lehota, ktorá plynula od začiatku správneho konania, teda po vrátení na PMÚ pokračovala v plynutí ďalej.
lehota na uloženie pokuty alebo penále je desať rokov odo dňa porušenia súťažných pravidiel pôvodná úprava stanovovala osemročnú objektívnu lehotu na uloženie pokuty
precizuje sa a sprísňuje sa mechanizmus ukladania pokút združeniu podnikateľov, pričom sa v prípade, že združenie nie je schopné zaplatiť pokutu samo, zavádza príspevková povinnosť členov združenia na úhrady pokuty až po povinnosť člena zaplatiť celú neuhradenú časť pokuty. Finančná zodpovednosť každého člena za uhradenie pokuty nemôže presiahnuť 10 % z jeho obratu; 10 % limit na pokutu sa počíta z obratu všetkých členov združenia, ktorí boli aktívni na trhu ovplyvnenom porušením zo strany združenia, ak sa porušenie zo strany združenia týka činností jeho členov. pôvodná úprava neobsahovala detailný mechanizmus úhrady pokuty priamo členmi združenia
v prípade jednej ekonomickej skupiny sa 10%-ný limit na výšku uloženej pokuty ráta zo súčtu obratu podnikateľov patriacich do jednej ekonomickej skupiny vzhľadom na absenciu výslovnej úpravy konceptu ekonomickej skupiny pôvodná úprava toto pravidlo neobsahovala
PMÚ môže od zákazu účasti vo verejnom obstarávaní výnimočne upustiť, ak by došlo k zhoršeniu konkurenčného prostredia podľa pôvodnej úpravy bol PMÚ povinný (okrem prípadov zníženia pokuty pri leniency) uložiť zákaz účasti vo verejnom obstarávaní vždy, ak dohoda obmedzujúca súťaž spočívala v koordinácii správania vo verejnom obstarávaní, v obchodnej verejnej súťaži alebo inej obdobnej súťaži
Koncentrácie Pôvodná úprava
vypustenie osobitného notifikačného kritéria pre plnofunkčné spoločné podniky. Vytvorenie plnofunkčného podniku bude podliehať všeobecnému notifikačnému kritériu bez ohľadu na formu koncentrácie, resp. špecifickému kritériu aplikovanému pri akvizíciách. pôvodná úprava obsahovala osobitné notifikačné kritérium v prípade koncentrácií spočívajúcich v založení plnofunkčného spoločného podniku, v nadväznosti na ktoré PMÚ posudzoval mnohé koncentrácie, ktoré reálne nemohli ovplyvniť súťaž v Slovenskej republike a predstavovali iba administratívnu záťaž pre podnikateľov
v prípade mimoriadnych situácií sa zavádza výnimka pri vyhodnocovaní notifikačných kritérií pri koncentráciách a do úvahy sa berie účtovné obdobie pred mimoriadnou situáciou podľa pôvodnej úpravy sa do úvahy bralo vždy účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie, pričom sa nereflektovali prípadné zmeny v obratoch spôsobené mimoriadnou situáciou (napr. pandémiou)
ak je dôvodný predpoklad, že došlo k výkonu práv vyplývajúcich z (i) koncentrácie pred právoplatným rozhodnutím o nej, (ii) koncentrácie, ktorá sa zakázala alebo (iii) koncentrácie v rozpore s uloženými podmienkami, môže PMÚ uložiť akékoľvek vhodné dočasné opatrenie súvisiace s koncentráciami a relatívne rýchlo a efektívne napraviť situáciu na trhu a zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu súťaže. Príkladom môže byť napríklad dočasný zákaz menovať členov štatutárnych orgánov alebo upraviť pravidlá corporate governance, alebo inak obmedziť práva vyplývajúce z koncentrácie. Dočasné opatrenie súvisiace s koncentráciami nie je opatrením trvalej povahy, ktoré by nahrádzalo finálne rozhodnutie o povinnosti obnoviť pôvodný stav súťaže. pôvodná úprava explicitne nedávala PMÚ možnosť prijať dočasné opatrenia súvisiace s koncentráciami, ak existoval iba dôvodný predpoklad porušenia súvisiacich pravidiel. PMÚ mohol nariadiť obnovenie úrovne súťaže iba na základe rozhodnutia vo veci samej.
účastníci konania o koncentrácii sú povinní informovať PMÚ o všetkých zmenách týkajúcich koncentrácie, ktoré sa objavia po jej oznámení, pričom do lehoty na vydanie rozhodnutia o koncentrácií sa automaticky nezapočítava čas, kedy účastníci koncentrácia takéto informácie nepodajú, a to odo dňa kedy k novej skutočnosti došlo podľa pôvodnej úpravy sa lehota na rozhodnutie o koncentrácií prerušovala až po tom, ako PMÚ vyzval účastníka konania na doplnenie oznámenia koncentrácie resp. po výzve na predloženie doplňujúcich informácií
Dočasné opatrenie a opatrenie Pôvodná úprava
ak je dôvodný predpoklad, že došlo ku dohode obmedzujúcej súťaž alebo k zneužitiu dominantného postavenia, alebo ak je potrebné zabezpečiť priebeh konania, môže PMÚ pred rozhodnutím vo veci samej uložiť dočasné opatrenie, teda uloženie povinnosti niečo vykonať, strpieť alebo sa zdržať určitého konania. Príkladom je povinnosť dodávať elektrickú energiu v prípade možného zneužitia dominantného postavenia. PMÚ mal právomoc vydávať predbežné opatrenie podľa zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok, pričom materiálne a procesné podmienky jeho vydania boli iné ako podmienky na vydanie opatrenia dočasného charakteru stanovené európskym štandardom
súčasťou rozhodnutia vo veci samej, v ktorom PMÚ konštatuje existenciu dohody obmedzujúcej súťaž alebo existenciu zneužívania dominantného postavenie, môže PMÚ uložiť primerané a nevyhnutné behaviorálne alebo štrukturálne opatrenie na účinné ukončenie porušenia. Príkladom je napríklad povinnosť zavedenia nového systému stanovovania cien alebo povinnosť zdržať sa obmedzenia kapacity určitej infraštruktúry dostupnej pre konkurenciu. Opatrenie môže byť uložené na určitý čas alebo môže byť určené, že sa má vykonať v určitej lehote. pôvodná úprava nepoznala inštitút oparení, ktoré mohli byť súčasťou rozhodnutia vo veci samej
Rôzne Pôvodná úprava
vypustenie možnosti žiadať PMÚ o stanovisko či je určité konanie dohodou obmedzujúcou súťaž pôvodná úprava žiadosť o stanovisko umožňovala
PMÚ môže odmietnuť podnet, ktorý je mimo jeho priorizačnej politiky takýto dôvod odmietnutia podnetu zo strany PMÚ predchádzajúca úprava vyslovene neumožňovala