Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Legal shorts Január 2022

27 January 2022

Zmeny v používaní cookies

V zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona o ochrane osobných údajov je potrebné získať súhlas na používanie tzv. cookies pri návšteve webových stránok iba v prípadoch, ak dochádza k spracovaniu osobných údajov.

Dňa 01.02.2022 nadobudne účinnosť nový Zákon o elektronických komunikáciách, podľa ktorého sa bude súhlas návštevníka webovej stránky s používaním cookies (funkčných, analytických a marketingových) vyžadovať vždy, teda aj vtedy ak k spracovaniu osobných údajov nedochádza.

Súhlas s používaním cookies vyžadovaný novým zákonom o elektronických komunikáciách bude musieť zodpovedať požiadavkám stanoveným Nariadením GDPR, resp. Zákonom o ochrane osobných údajov.

Nové pravidlá musia byť zohľadnené pri tvorbe webových stránok aby sa ich prevádzkovatelia vyhli prípadným sankciám. V tomto smere prináša nový zákon zmenu, podľa ktorej bude môcť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR pokutovať prevádzkovateľov webových stránok za používanie cookies v rozpore s novým zákonom, pričom bude môcť uložiť pokutu od 200,- EUR až do 10 % obratu prevádzkovateľa webovej stránky.

Pozor na gun jumping

Pravidlá týkajúce sa kontroly koncentrácií majú zabezpečiť, aby spájanie podnikateľov, nadobudnutie kontroly alebo vytvorenie plnofunkčného
spoločného podniku neviedlo k nenarušeniu hospodárskej súťaže.  Aby boli tieto pravidlá dostatočne efektívne, je ich súčasťou povinnosť oznámiť koncentráciu súťažnej autorite pred výkonom práv a povinností z nej vyplývajúcich ako aj zákaz vykonávať tieto práva a povinnosti až do vtedy, kým o koncentrácii právoplatne nerozhodne súťažná autorita (napr. Protimonopolný úrad SR alebo Európska komisia), pričom je rovnako
nevyhnutné sa vyhnúť výmene citlivých informácií.

Dôležitosť zákazu predčasnej implementácie koncentrácie, takisto nazývanej gun jumping, potvrdil Všeobecný súd EÚ, keď v druhej polovici roka 2021 vo veci Altice uložil pokutu vo výške viac ako 100 miliónov euro za nerešpektovanie týchto pravidiel.

V tejto súvislosti je preto potrebné už pri štruktúrovaní transakcie pamätať na zákaz gun jumpingu a vhodne nastaviť celý postup ako aj transakčnú dokumentáciu. Okrem uloženia pokuty môže byť totižto podnikateľovi uložená administratívne a časovo náročná povinnosť obnoviť úroveň súťaže pred koncentráciou, a to najmä prostredníctvom rozčlenenia podniku alebo spätného prevodu nadobudnutých práv.

Pripravovaná novela Zákonníka práce má posilniť postavenie zamestnanca

Novela Zákonníka práce má rozšíriť okruh dojednaní, ktoré sú automaticky neplatné o tie, ktoré zamestnancovi zakazujú výkon inej zárobkovej činnosti mimo dohodnutého pracovného času zamestnanca. K takýmto dojednaniam dochádza s domnelým cieľom, a to dosiahnuť čo najlepší výkon zamestnanca, respektíve aby zamestnanec svoju energiu investoval do pracovného pomeru len s jedným zamestnávateľom. Novelou sa však zamestnancovi explicitne ponecháva sloboda rozhodnúť sa, či bude súčasne vykonávať viacero zárobkových činností. V prípade, že bude zamestnávateľ s prácou zamestnanca nespokojný, má stále možnosť využiť výpovedné dôvody dané Zákonníkom práce.

Dojednanie o zákaze inej činnosti by bolo automaticky neplatné – hľadelo by sa na neho ako na neexistujúce, a to bez ohľadu na to, či by bolo
obsiahnuté priamo v pracovnej zmluve alebo akejkoľvek inej dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Vo vzťahu k výkonu inej zárobkovej činnosti, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter sa bude naďalej
vyžadovať jeho písomný súhlas.

Predkladaný termín účinnosti novely je 1.8.2022.

Pripravované zmeny v mediálnom práve

V oblasti mediálneho práva je pripravovaný úplne nový tzv. mediálny zákon, ktorý má nahradiť doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a zákon o digitálnom vysielaní.

Jednou z najvýraznejších zmien je zavedenie nových pravidiel pre platformy na zdieľanie videí (ako napríklad YouTube). Regulácia takýchto platforiem sa priblíži regulácii vysielateľov (rozhlasov), poskytovateľov audiovizuálnych služieb (televízií) či poskytovateľov multiplexu (kín).

V praxi to znamená, že na poskytovateľov platformy na zdieľanie videí sa bude, okrem iného, vzťahovať povinnosť dodržiavať zákonné požiadavky ochrany vo vzťahu k maloletým, a to najmä z hľadiska podnecovania k nenávisti, násiliu alebo terorizmu, či pravidlá brániace šíreniu detskej pornografie.

Novinkou v právnej úprave je aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ktorá platí pre subjekty, na ktoré sa nový zákon bude vzťahovať, a to bez ohľadu na to, či so štátom obchodujú alebo nie. Cieľom tohto ustanovenia má byť väčšia transparentnosť služieb poskytovaných v tomto odvetví a prehľadnejšia vlastnícka štruktúra dotknutých subjektov.

Mediálny zákon sa momentálne nachádza v Národnej rade SR v druhom čítaní.

Zmeny v oblasti stavebníctva na Slovensku

Dňa 14.01.2022 bol Národnej rade SR doručený návrh zákona o územnom plánovaní a návrh zákona o výstavbe, ktoré spolu s novelou
tzv. kompetenčného zákona predstavujú nové pravidlá v oblasti stavebníctva na Slovensku.

Z dôvodovej správy vyplýva, že cieľom novej právnej úpravy v oblasti výstavby by mala byť profesionalizácia štátnej správy vo výstavbe, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, zjednodušenie stavebného povoľovania, predovšetkým elektronizácia procesov a digitalizácia dát súvisiaca s územným plánovaním a výstavbou. Po novom by mal napríklad povoľovanie stavieb riadiť Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR a právomoc obcí ako doterajších stavebných úradov by mala prejsť na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami tohto novozriadeného úradu.

Navzájom prepojená trojica návrhov však doposiaľ čelila nemalej kritike zo strany odbornej verejnosti pre vytýkané nedostatky. Vývoj
legislatívneho proces budeme pozorne sledovať.

Lehota na vyjadrenie pri hlasovaní valného zhromaždenia per rollam

Je bežnou praxou, že valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným prijíma rozhodnutia mimo svojho zasadnutia, tzv. per rollam. Takéto hlasovanie býva často iniciované zo strany konkrétneho spoločníka, pričom ten zasiela návrh uznesenia valného zhromaždenia ostatným spoločníkom na vyjadrenie a hlasovanie.

S hlasovaním, respektíve nehlasovaním, zvyšných spoločníkov zákon spája zásadné právne následky. Zákon však neustanovuje lehotu na vyjadrenie, ktorá má byť spoločníkovi poskytnutá.

V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR platí, že táto lehota má byť primeraná s prihliadnutím na návrh uznesenia, jeho závažnosťnaliehavosť.

V prípade, že je lehota vzhľadom na povahu predkladaného uznesenia neprimerane krátka, nemožno s jej zmeškaním spájať právne následky predpokladané zákonom, teda, že s návrhom uznesenia spoločník nesúhlasí (t.j. hlasuje proti). Uvedené platí bez ohľadu na to, akým počtom hlasov spoločník disponuje, a teda či môže nejako ovplyvniť konečné rozhodnutie.

Pri hlasovaní per rollam je preto potrebné druhému spoločníkovi poskytnúť primeraný časový priestor na vyjadrenie, ktorého dĺžka zodpovedá  navrhovanému uzneseniu.